Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle datos que puedan ser de su interés.

Si acepta este uso pulse aquí

 

 
LIBROS >> CC. Sociales y Jurídicas >> Sociología
Immigrazioaren eragin sozioekonomikoa EAEn
Fullaondo Elordui-Zapaterietxe, Arkaitz; Fouassier Zamalloa, Maite; Martín Herrero, María José; Fernández Aragón, Iraide
.9788490823675
Ikuspegi
Materia: Demografía; Sociología; Economía
Páginas: 76
Fecha de edición: 2016
ISBN/ISSN: 978-84-9082-367-5
Idioma: Euskara
Tipo de edición: Digital (pdf)

Precio c/IVA:
Acceso abierto.
Descargar
Descargas previas 608
Txosten honetan, zeha tz-meha tz aztertu da a tzerriko biztanleek nola eragiten dieten Herri Administrazioaren diru-ku txei. Horretarako, kolektibo horrek zenbateko gastuak eta diru-sarrerak dituen zenbate tsi da. Halaber, talde horrek euskal gizartean duen eragina ere aztertu da. Hona hemen ikerketa honen ondorio nagusiak:

- EAEn, a tzerriko nazionalitateko kolektiboaren ekarpen ekonomikoaren saldoa positiboa da, bai garai oparoetan (2008), bai krisialdian (2012).

- Lehen, 443 milioiko diru-sarrerak zeuden, eta orain, berriz, 631 milioikoak, batez ere Gizarte Seguran tzarako kotizazioen eta PFEZren gorakada dela eta; horrek erakusten du kolektibo horretako kide askok dihardutela Euskadiko lan-merkatuan.

- Nolanahi ere, krisiaren eragina nabarmena da, eta saldoak 71 milioi eurotik (2008an) 38 milioi eurora (2012an) egin du behera: 23 milioi gu txiago.

- Krisi ekonomikoak a tzerriko nazionalitateko kolektiboarengan duen inpaktua argi isla tzen da diru-lagun tzen eta gizarte-zerbi tzuen kon tzeptuan jaso tzen duten zenbatekoaren gorakadan. Horrek esan nahi du EAEn krisiaren eragin handiena izan duten kolektiboetako bat eta egoera ahulenean daudenetako bat dela, azterketa eta estatistika ofizial guztiek berresten dutenez.

- Beste alde batetik, datuek adierazten dute gure gizartean zabaldutako hipotesia, ho ts, atzerriko nazionalitatea duen kolektiboak babes sozialeko sistemaren bidez jaso tzen duena baino ekarpen txikiagoa egiten duela, ez dela oinarri tzen eskuragarri dauden datu estatistikoetan eta, logikoki, ekarpen handiagoa egingo dutela ziklo-aldaketa gerta tzen denean.

- Horri dagokionez, ez dirudi a tzerritarren tzat per capita gastu handixeagoa dagoenik espainiarren tzat baino. Gastu hori 3.170 eurokoa zen a tzerritar bakoi tzeko eta 3.653koa biztanleria osoaren tzat. 2012an, berriz, gastua 3.906 eurokoa zen a tzerritar bakoi tzeko eta 3.947 eurokoak biztanleria osoaren tzat. Alegia, 2012an gastua handiagoa zen espainiar baten tzat a tzerritar baten tzat baino. Horren arrazoi nagusia da gastu nabarmena egiten dela a tzerritarrek pisu oso urria duten partida jakin ba tzuetan; besteak beste, osasunean, mendekotasunerako lagun tzetan eta goi-mailako hezkun tzan.

- Ondorio hauekin amai tzeko, nabarmen tzekoa da, halaber, a tzerritarrek euskal demografiaren gainean duten inpaktu sozial argia, azken urteotan herritar kopurua ez baita jai tsi. Era berean, argi dago a tzerritarrak heldu izanak hobetu egin dituela zenbait adierazle; kasurako, jaio tza-tasa, mendekotasun-tasa eta zahar tze-tasa. Alde horretatik, ezin dugu ahaztu adierazle horiek ongizate.
.